Wat doet PRAT

Inleiding

PRAT onderscheidt zich in de verslavingszorg op het gebied van voorlichting. Om de groei in de zorgkosten van de verslavingszorg te beperken, zou fors ingezet moeten worden in preventie. Preventie (het voorkomen van ziekte en verslaving en de daarmee gepaard gaande kosten) kan een krachtig middel zijn om de zorgkosten echt te verlagen. Een voorbeeld van een preventiemaatregel is voorlichting geven aan de risicogroepen (onze kinderen, pubers en jong volwassenen) om hen bewust te maken van de gevolgen en van hun gedrag. Hierin ligt de specialisatie van PRAT. Lokaal en doelgericht geeft PRAT per jaar 300 voorlichtingen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs, volgens de kwaliteitsnormen van het Trimbos Instituut. De overheid ziet het belang van een gezonde bevolking (minder verslaafden, minder zieken, lagere zorgkosten, langer werken, meer gezonde levensjaren). Het alcohol- en drugsgebruik is afgenomen op de scholen in Midden-Drenthe. Daarnaast is het vertrouwen gewonnen bij de scholen en de gezinnen die de deskundigheid van de PRAT medewerkers hebben ervaren. Scholen zien welk leed er nu minder is, omdat verschillende generaties binnen families door verworven vertrouwen hulp durven te vragen bij PRAT. Rendement van preventie is altijd zeker, het bespaart kosten voor de samenleving en de gemeente Midden-Drenthe. In deze gemeente kent PRAT de kinderen, hun ouders en grootouders via hun voorlichtingen op de scholen en via hun actieve samenwerking met collega instellingen. Preventie is een krachtig middel om zorgkosten te verlagen. De politiek moet dan wel de voorwaarden scheppen die dit mogelijk maken. Scholen kiezen bewust voor de preventieactiviteiten van PRAT, omdat ze ouders door kunnen verwijzen naar andere ouders die eerder de hulp van PRAT hebben aangevraagd. Dit werkt drempelverlagend en hiermee wint de ‘klant’ tijd. Naast voorlichting, training, advies en doorverwijzing onderscheidt PRAT zich in haar directe betrokkenheid met de plaatselijke bevolking. Investeren in de preventieve werkzaamheden van PRAT is investeren in je eigen lokale bevolking.

Missie

Stichting PRAT is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van PRAT werken vanuit een sociaal maatschappelijke betrokkenheid om te helpen voorkomen dat jonge mensen in de valkuil van middelen terecht komen.
Het aantal vrijwilligers varieert tussen 14-20 personen. Deze schommeling wordt voornamelijk veroorzaakt door het verloop binnen de groep ervaringsdeskundigen. Dit heeft als reden hervatten van werk en helaas (soms) terugval in gebruik.
Ten aanzien van de vrijwilligers is het beleid van PRAT dat het werk in materiële zin niks oplevert, maar dat het de vrijwilligers ook niks mag kosten. Telefoon- en reiskosten die worden gemaakt ten behoeve van de voorlichting, gespreksgroepen, teambesprekingen etc. worden gedeclareerd.
Eenmaal per jaar is er met het hele Pratteam een gezellig samenzijn. Bij verjaardagen van de vrijwilligers wordt een kaartje met een kleine cadeaubon gestuurd of b.v. bij langdurige ziekte een bloemetje. Door elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen buiten het werk om, krijgt men meer respect voor elkaar.
Door met jongeren, ouders/verzorgers en docenten in gesprek te gaan over alcohol en drugs proberen we de mensen bewust te maken van de gevaren hiervan. Scholen en ouders zijn ons belangrijkste werkgebied. PRAT begint met voorlichtingen geven in groep 8 van de basisschool en eindigt in de vierde klas van de middelbare school. PRAT blijft nieuwe technieken inzetten om moderne, aansprekende, maar vooral ook complete voorlichtingen te geven. Het afgelopen jaar heeft PRAT een doorlopende leerlijn ontwikkeld, zodat de voorlichting optimaal succesvol is. De voorlichtingen zijn gebaseerd op weerbaarheid en bewustwording. Vooral deze doorlopende leerlijn is heel belangrijk, omdat juist door herhaling het meeste blijft beklijven bij de jongeren.

Visie

PRAT streeft ernaar dat drugs en alcohol bespreekbare onderwerpen worden binnen het gezin en de samenleving, opdat het gebruik van middelen, voornamelijk onder jongeren, in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. PRAT ziet het als haar taak om actief op de verontrustende berichten over het alcoholgebruik onder de jongeren te reageren. Onder het motto: “Je hebt je toekomst in eigen hand”, willen we alle inwoners van ons werkgebied bewust maken van het gebruik, de problematiek en de gevolgen hiervan. Niet alleen als individu, maar zeker ook als samenleving. Een belangrijk doel van PRAT is de emotionele weerbaarheid bij jongeren te versterken. Oprechtheid ten aanzien van wat je voelt is een wapen in de strijd tegen misbruik van alcohol en drugs. Open omgaan met emoties voorkomt dat je een speelbal wordt van andere mensen of dat je neigt te vluchten in een roes. Het zorgt er tevens voor dat je contact houdt met jezelf. Juist in een periode dat je keuzes moet gaan maken is het van belang dat je weet wat je wilt, wat je kan en wie je bent.
In de puberteit kun je overrompeld worden door allerlei emoties. Emoties kunnen lastig zijn, maar dienen altijd een doel. Zo laat boosheid zien dat er grenzen zijn bereikt en verdriet dat je troost nodig hebt. Jaloezie laat zien wat je graag hebben wilt of wie je wilt zijn, terwijl angst je behoedt voor het nemen van te veel risico. Te vaak laten we ons door emoties verlammen en leiden ze tot negatief gedrag.
Het motto van PRAT: durf te kijken naar wat er binnen in je leeft en zet die gevoelens om in positieve daden. Je bewust worden van de veelzijdige mogelijkheden van emoties en weten wat je blij maakt en wat niet, daar gaat het om. Aandacht voor emoties dus, omdat naast intellectuele vaardigheden (IQ) ook emotionele vaardigheden (EQ) van belang blijken bij het functioneren in de maatschappij.

Bij de voorlichting aan jongeren en ouders richt PRAT zich op de volgende doelen:

  • Preventie
  • Bewustwording
  • Vroegsignalering middelengebruik
  • Bespreekbaarheid
  • Emotionele vaardigheden (weerbaarheid)

Kernwaarden

Voor de continuïteit van het werk is het gevoel van saamhorigheid binnen het team belangrijk, zodat er zo min mogelijk verloop is. Zorg voor elkaar, waardering en respect zijn het cement van onze vrijwilligersorganisatie. Dat zijn waarden die wij heel belangrijk vinden. Men voelt zich prettig, gewaardeerd en geaccepteerd. Niemand hoeft zich te bewijzen. Bestuur, secretariaat en de uitvoerders binnen de verschillende werkgroepen zijn ieder op hun terrein bezig de gezamenlijke doelstelling te realiseren. Voorop staat veelal het gevoel van veiligheid en (h)erkenning van de vrijwilligers naar elkaar toe.
Er heerst een open klimaat waarbij alles besproken kan en mag worden, als daar de behoefte aan is. Dit wordt als zeer prettig ervaren. Ook is er een sterke mate van samenhorigheid, je staat er niet alleen voor. Naast kantoorwerkzaamheden, dragen het geven van voorlichtingen op zowel basis- als middelbare school ook bij aan het zelfbeeld van de vrijwilligers. Het geeft hen mogelijkheden tot zelfreflectie en de kans om dingen in perspectief te plaatsen. De werkwijze van PRAT is dienstverlenend, ondersteunend, stimulerend, confronterend en vernieuwend. PRAT is zelf actief op het gebied van contacten onderhouden met het maatschappelijk veld en creëren van een netwerk. De werkwijze straalt naast betrokkenheid vooral ook lef, doorzettingsvermogen en bevlogenheid uit.
De voorlichtingen aan de jongeren, ouders/verzorgers, leerkrachten en instellingen zijn laagdrempelig, horizontaal en worden telkens weer geperfectioneerd. Het oppikken van signalen en trends is één van de belangrijkste aspecten om met een adequate voorlichting voor de doelgroep te komen. Door te specificeren en te specialiseren kunnen we voor de aanvrager een uitgebalanceerd programma maken.

Hoe staan we ervoor?

Op dit moment staat PRAT er onzeker voor. Het is niet zeker of de stichting in 2014 nog subsidie gaat ontvangen. Wanneer de PRAT geen subsidie meer ontvangt, ontstaat er een groot probleem. Zonder vaste financiële basis kan PRAT niet overleven. Dit betekent dan dat er ook geen voorlichtingen meer gegeven kunnen worden, terwijl deze voorlichtingen noodzakelijk zijn. Op dit moment heeft het bestuur van PRAT veel contact met gemeenten in de omgeving om subsidie aan te vragen. De gemeenten vinden ook dat PRAT moet blijven bestaan, maar het geld blijft een probleem.

Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier