Samenwerking

PRAT kan putten uit een uitgebreid netwerk van deskundigen, die met raad en daad terzijde staan. Ketenontwikkeling en Ketensamenwerking is voor PRAT altijd een belangrijk aspect. Wij blijven dan ook samenwerkingsverbanden aangaan met onder meer als doel elkaar te informeren, te versterken en eventuele leemten proberen op te vullen. Hierbij moet je wel alert blijven dat het geen doel op zich vormt, waardoor het als ware een web wordt waarin je verstrikt raakt. Op dat moment komt juist de kracht van PRAT flexibel en snel kunnen reageren op vanuit de bevolking komende signalen in gevaar.

PRAT werkt intensief en vernieuwend samen met de verschillende onderstaande Instellingen en afdelingen.

Acare – Instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Overleg, verzorgen van voorlichtingen.
AMK  – Meldpunt Kindermishandeling. Instelling voor vragen, advies en zorgen of meldingen betreffende kindermishandeling
CJG  – Centrum voor Jeugd en Gezin. Vaste samenwerkingspartners in het CJG in Drenthe zijn: jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, (school)maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg Drenthe
DPJ – Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren
GGD – Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ – Geestelijke Gezondheidszorg. Samenwerkingsverbanden met het Centrum voor psychiatrie en verslaving – DAAT – Dreivonder – Psychiatrische thuiszorg voor verslaafden
ICARE – Overleg – verzorgen van voorlichtingen
Juvaid – Justitiële jeugdinrichting
Jongerenraad Drenthe – De Jongerenraad Drenthe is er om de jongeren van Drenthe te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen
STAMM CMO Drenthe – Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
TRIADE – Triade GGZ & Verslavingszorg in Drenthe is een platform voor zorg vernieuwing waarin cliëntenraden, cliëntenorganisaties, familieorganisaties en hulpverleningsinstellingen samenwerken in Drenthe
Vrijwilligerscentrale Assen – Deskundigheidsbevordering –uitwisseling informatie – vrijwilligers
Politie Drenthe – Overleg
VNN – Verslavingszorg Noord-Nederland. Reclassering – woonbegeleiding en werk – Kliniek Vondellaan, Kliniek Hoog Hullen en de Breegweestee – projectleider cliëntgestuurde projecten Verslavingszorg Noord-Nederland
Sence – Jeugdgezondheidszorg – seksuele gezondheidzorg
VVN – Veilig Verkeer Nederland. Overleg – gezamenlijke producten
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid – Overleg Samenwerkingsverbanden – Deskundigheidsbevordering Samenwerkingverbanden
WMD – Welzijn Midden Drenthe. Regelmatig overleg – samenwerking opbouwwerkers
MEE – Sociale kaart Drenthe
Provincie Drenthe – Opgroeien/Jeugdzorg – Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe- Vereniging van Drentse Gemeenten
STAP – Stichting Alcohol Preventie. Landelijk kenniscentrum en adviesorgaan op het gebied van alcoholbeleid
Trimbos insituut  – Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Yorneo – Jeugdzorgaanbieder in de provincie Drenthe voor kinderen, jongeren én hun ouders of verzorgers bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen.
ZAT – Zorg Advies Team. Overleggroep in het onderwijs, waarin verschillende disciplines en organisaties vertegenwoordigd zijn, zoals het onderwijs, maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, politie, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg. In dit overleg worden leerlingen besproken die meer of andere problemen hebben dan leerproblemen.

Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier